• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5

Dojo Kundojokun

 

Seek perfection of character
Jinkaku kansei ni tsutomuru koto

Be faithful
Makoto no michi o mamoru koto

Endeavor
Doryoku seishin o yashinau koto

Respect others
Reigi o omonzuru koto

Refrain from violent behavior
Kekki no yuu imashimuru koto

 

 

We have 186 guests and no members online