• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5

BASSAI DAI

  • Rei: Musubi dachi
  • Yoi: Hachinoji dachi / Sasho - uken kafukubu mae
  • * KIAI
#
Technique
Stance - Position
1
Sasho soede migi chudan uchi uke
Migi ashi mae kosa dachi
2
Hidari chudan uchi uke
Hidari zenkutsu dachi
3
Migi chudan uchi uke
Hidari zenkutsu dachi
4
Hidari chudan soto uke
Migi zenkutsu dachi
5
Migi chudan uchi uke
Migi zenkutsu dachi
6
Migi gedan sukui uke
Migi chudan soto uke
Migi zenkutsu dachi
7
Hidari chudan uchi uke
Migi zenkutsu dachi
8
Ryoken migi koshi kamae
Hachinoji dachi
9
Hidari tate shuto chudan uke
Hachinoji dachi
10
Uken chudan uke
Saken hidari koshihidari koshi
Hachinoji dachi
11
Migi chudan uchi uke
Hidari hizakutsu
12
Saken chudan zuki
Uken migi koshi
Hachinoji dachi
13
Hidari chudan uchi uke
Hidari hizakutsu
14
Migi shuto chudan uke
Hidari kokutsu dachi
15
Hidari shuto chudan uke
Migi kokutsu dachi
16
Migi shuto chudan uke
Hidari kokutsu dachi
17
Hidari shuto chudan uke
Migi kokutsu dachi
18
Ryosho chudan tsukami uke
Hidari ashi zenkutsu
19*
Ryosho tsukamiyose
Migi sokuto gedan kekomi
Hidari ashi dachi
20
Hidari shuto chudan ukechudan uke
Migi kokutsu dachi
21
Migi shuto chudan uke
Hidari kokutsu dachi
22
Morote jodan age uke
Heisoku dachi
23
Ryo kentsui chudan hasami uke
Migi zenkutsu dachi
24
Yori ashi - uken chudan zuki
Saken hidari koshi
Migi zenkutsu dachi
25
Sasho jodan nagashi uke
Migi shuto gedan uchikomi
Heisoku dachi
Migi sokumen jodan uchi uke
Hidari sokumen gedan uke
Hidari ashi zenkutsu
Heisoku dachi
26
Migi sokumen migi gedan barai
Kiba dachi
27
Hidari tekubi - hidari sokumen chudan kake uke
Uken migi koshi
Kiba dachi
28
Sasho ni migi chudan mikazuki geri
Sasho ni migi mae enpi
Hidari ashi dachi
Kiba dachi
29
Migi gedan uke
Hidari zenwan mune mae kamae
Kiba dachi
30
Hidari gedan uke
Migi zenwan mune mae kamae
Kiba dachi
31
Migi gedan uke
Hidari zenwan mune mae kamae
Kiba dachi
32
Ryoken hidari koshi kamae
Migi ashi zenkutsu
33
Saken jodan - uken gedan - yama zuki
Migi ashi zenkutsu
34
Ryoken migi koshi kamae
Heisoku dachi
35
Uken jodan - saken gedan - yama zuki
Hidari ashi zenkutsu
36
Ryoken hidari koshi kamae
Heisoku dachi
37
Saken jodan - uken gedan - yama zuki
Migi ashi zenkutsu
38
Migi gedan sukui uke
Hidari hizakutsu
39
Hidari gedan sukui uke
Migi hizakutsu
40
Migi shuto chudan uke
Hidari kokutsu dachi
41
Migi te - migi ashi uho e
--
42*
Hidari shuto chudan uke
Migi kokutsu dachi
  • Naore: Heisokui dachi / Sasho – uken kafukubu mae
  • Rei: Musubi dachi

Reference: Karate – Do Kata Vol. 1 (2003)
Japan Karate Association

We have 79 guests and no members online