• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5

HEIAN GODAN

  • Rei: Musubi dachi
  • Yoi: Hachinoji dachi
  • * KIAI
#
Technique
Stance - Position
1
Hidari sokumen - hidari chudan uchi uke
Migi kokutsu dachi
2
Migi chudan gyaku zuki
Migi kokutsu dachi
3
Hidari zenwan - mizu nagare no kamae
Heisoku dachi
4
Migi sokumen - migi chudan uchi uke
Hidari kokutsu dachi
5
Hidari chudan gyaku zuki
Hidari kokutsu dachi
6
Migi zenwan - mizu nagare no kamae
Heisoku dachi
7
Migi chudan morote uke
Hidari kokutsu dachi
8
Gedan juji uke/ kosa uke
Hidari zenkutsu dachi
9
Kaisho jodan juji uke/ kosa uke
Hidari zenkutsu dachi
10
Ryosho juji chudan osae uke
Hidari zenkutsu dachi
11
Saken chudan zuki- uken migi koshi
Hidari zenkutsu dachi
12*
Migi chudan oi zuki
Migi zenkutsu dachi
13
Migi sokumen - migi gedan barai
Kiba dachi
14
Hidari tekubi - hidari sokumen - chudan kake uke Uken migi koshi
Kiba dachi
15
Sasho ni migi chudan mikazuki geri
Hidari ashi dachi
16
Sasho ni migi mae enpi
Kiba dachi
17
Migi sokumen - chudan morote uke
Migi ashi mae – kosa dachi
18
Uken uho tsukiage
Hidari ashi mae- renoji dachi
19*
tobi komi Gedan juji uke/ kosa uke
Migi ashi - mae kosa dachi
20
Migi chudan - morote uke
Migi zenkutsu dachi
21
Sasho jodan nagashi uke Migi shuto - gedan uchikomi Migi sokumen - jodan uchi uke Hidari sokumen - gedan uke
Hidari ashi - zenkutsu Migi kokutsu dachi
22
Jotai sonomama - heisoku dachi
Heisoku dachi
23
Usho jodan nagashi uke Hidari shuto gedan uchikomi Hidari sokumen - jodan uchi uke Migi sokumen - gedan uchi uke
Migi ashi zenkutsu Hidari kokutsu dachi
  • Naore: Hachinoji dachi
  • Rei:     Musubi dachi

Reference: Karate – Do Kata Vol. 1 (2003)
Japan Karate Association

We have 38 guests and no members online